bus auto fiets
Menu

Update De Staal

Leuk dat u deze speciale webpagina bezoekt!
Op deze plek brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent het project De Staal.

Wat ging er aan vooraf?

In november 2018 heeft de gemeente Delft bekend gemaakt dat Novaform is gekozen als ontwikkelaar voor het plan De Staal.

Ons team van Novaform is samen met de gemeente en overige stakeholders aan de slag gegaan om het ontwerp verder uit te werken. In dit proces zijn we gestuit op de nodige uitdagingen, die we met de architect en overige adviseurs zijn aangegaan. Zo is het voor de realisatie van dit project noodzakelijk om aanpassingen te doen aan een bestaande waterkering van het Hoogheemraadschap. In goed overleg met alle betrokkenen is het gelukt om deze wijziging te integreren in het ontwerp.

Het verwerken van dergelijke zaken heeft de nodige tijd gevraagd, en leidde uiteindelijk tot een verbeterd ontwerp van het project. Dit ontwerp hebben we op 8 juli 2020 aan alle betrokkenen en geïnteresseerden gepresenteerd in het informatiecentrum op het huidige terrein van De Staal. Hier zijn aan de hand van informatiepanelen en een maquette van het project de verschillende aspecten van het plan en de planning uitgelegd.

Wat is er de afgelopen periode onder andere gebeurd?

De uitwerking van het plan is in lijn met de eerder gepresenteerde beelden. Tot op heden is er weinig afgeweken van het oorspronkelijke plan. De vragen die naar aanleiding van de vorige presentatie zijn gesteld, hebben wij zoveel mogelijk verwerkt. De uitwerking van het ontwerp is met name gericht geweest op de onderstaande punten:

 • Architectonische uitwerking eengezinswoningen en woongebouwen;
 • Overleg met gemeente over stedenbouw en architectuur;
 • Ontwerp verleggen waterkering;
 • Uitwerking groen dak en invulling commerciële ruimtes;
 • Inrichting openbaar terrein;
 • Aansluiting plan op geldende parkeernorm;
 • Uitwerking van duurzaamheidsaspecten in het project (zoals bijvoorbeeld gasloos bouwen en het ontwerp van een groene daktuin)

Verslag van de informatiedag op woensdag 8 juli 2020

Vanwege de coronaregelgeving waren alle geïnteresseerden op een vooraf gereserveerd tijdsmoment ingedeeld. Dit maakte het mogelijk dat iedereen op een veilige manier de bijeenkomst kon bezoeken. Bij de bijeenkomst was ook een afvaardiging van de gemeente Delft aanwezig. Door de indeling in blokken was het mogelijk om de drukte te doseren zodat er voor iedereen voldoende tijd en gelegenheid was om vragen te stellen en met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is uiteindelijk bezocht door circa 35 geïnteresseerden. Een mooie opkomst. We kijken dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst!

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst hebben we veel positieve reacties ontvangen op het project. Uiteraard zijn er ook veel vragen gesteld. Hiervan vindt u onderstaand de highlights:

 • Plannen Nieuwe Staalweg

  Vraag: Op de maquette die gepresenteerd werd viel op dat er aan de nieuwe Staalweg een reeks appartementen van 6 verdiepingen hoog gebouwd gaan worden. Op eerdere ontwerpen zagen we plannen voor woonhuizen. Wat zijn nu concreet de plannen?

  Antwoord: in eerdere plannen van oktober 2017 stond een vierlaags appartementengebouw getekend. In het huidige plan wordt in een vier- of vijflaagse bebouwing voorzien, die aansluit op de vijflaagse bebouwing aan de Staalweg 40-58. In het nieuwe gebouw tegenover Staalweg 4-32 staat een vijflaags appartementenblok gepland.

 • Verkeersintensiteit

  Vraag: Er bestaat zorg over de verkeersintensiteit die toeneemt door de komst van het nieuwe plan. Een gedeelte van de wijk Vrijenban maakt gebruik van de Staalweg om de stad uit te rijden. Hoe wordt voorkomen dat er een te drukke situatie ontstaat op de Staalweg ter plaatse van de kruising met de Oostpoortweg?

  Antwoord: De toenemende verkeersintensiteit wordt uiteraard doorberekend. Op basis van die berekening wordt een nieuwe kruising van de Staalweg op de Oostpoortweg ontworpen, zodanig dat de toenemende verkeersintensiteit op adequate wijze verwerkt kan worden. Ook de verkeerslichten zullen opnieuw ingeregeld worden en er is aandacht voor de fietser in het ontwerp van de nieuwe kruising.

 • Sluipverkeer

  Vraag: We zien in de maquette een fiets- en wandelbrugje van het wooneiland over de nieuwe gracht lopen richting de Stille Putten. We verwachten dat dit sluipverkeer door de Stille Putten met zich meebrengt. Dat vinden we niet wenselijk. Kan dat ook anders?

  Antwoord: We zullen in overweging nemen of het bruggetje wellicht anders gepositioneerd kan worden, bijvoorbeeld door het bruggetje rechtstreeks op het fietspad van de Oostpoortweg aan te sluiten, waardoor sluipverkeer wordt ontmoedigd.

 • Geluidsoverlast

  Vraag: Heeft de woontoren tot gevolg dat er meer geluidsoverlast van verkeerslawaai kan ontstaan in Vrijenban doordat snelweggeluid weerkaatst richting de wijk?

  Antwoord: De toren staat dusdanig ver van de aansluitende woonwijk dat additioneel verkeerslawaai door weerkaatsing tegen de toren niet aannemelijk is. Verwacht wordt dat het verkeerslawaai in de aansluitende wijk deels af zal nemen doordat nieuwe woonwijk De Staal (mede dankzij het groene dak) als geluidswal zal gaan fungeren voor de aansluitende woonwijk.

 • Inspraak

  Vraag: Wanneer krijgen we weer inspraak in de plannen?

  Antwoord: Tijdens de bestemmingsplanprocedure wordt het plan ter inzage gelegd en is er gelegenheid om op het plan te reageren. Zie ook het item planning verderop deze website.

 • Zelfbewoningsplicht

  Vraag: Wordt er een zelfbewoningsplicht van kracht voor de woningen? Dit komt de leefbaarheid van de wijk ten goede.

  Antwoord: Er komt geen zelfbewoningsplicht. De kopers van de koopwoningen mogen zelf beslissen wat ze met hun woningen doen. Een groot gedeelte van de woningen van de nieuwe wijk De Staal worden overigens huurwoningen, die beheert en verhuurt zullen worden door professionele partijen.

 • Vaarverkeer

  Vraag: We zien dat de grachten in het plan aangesloten worden op de grachten van de (binnen)stad. We hebben soms overlast van boten met motor in de huidige grachten aan de Stille Putten. Kunnen jullie voorkomen dat de geluidsoverlast toeneemt door bijvoorbeeld alleen boten zonder motor toe te laten?

  Antwoord: Nee, dit kunnen wij niet voorkomen. Wij vinden het een kwaliteit van het plan dat men vanuit de nieuwe wijk met een boot de binnenstad in kan. Wij kunnen om begrijpelijke redenen geen rol vervullen in het opleggen of handhaven van gedragsregels op het water.

 • Veiligheidsplan

  Vraag: Verwachten jullie parkeerproblemen in de omgeving tijdens de sloop of bouw? En worden er geluids- en trillingsmetingen tijdens de sloop en bouw uitgevoerd?

  Antwoord: Voor De Staal wordt een veiligheidsplan gemaakt. Dit veiligheidsplan wordt in nauw overleg met de gemeente Delft opgesteld. In een veiligheidsplan worden zaken geregeld als veilig werken in de omgeving, het voorkomen van teveel geluidhinder, teveel stof of teveel trillingen, worden aan- en afvoerroutes bepaald en worden er afspraken gemaakt over parkeren tijdens de bouwfase. Kortom, er wordt nog nader in het veiligheidsplan bepaald hoe de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

  Daarnaast hebben we de intentie om het gehele plan met boorpalen uit te voeren, om zodoende hinderlijke trillingen van heipalen te voorkomen. Uit nader onderzoek moet blijken of boorpalen haalbaar zijn, maar op dit moment lijken boorpalen tot de mogelijkheden te behoren.

 • Belendingen

  Worden de belendende panden bij de aanvang ook geschouwd en in kaart gebracht? Dit in verband met eventuele mogelijke verzakkingen tijdens sloop en/of heiwerkzaamheden.

  Antwoord: Alle belendingen worden voor het starten van de sloop in kaart gebracht.

Bestemmingsplan

Het proces om het bestemmingsplan te wijzigen en daarmee het project mogelijk te maken, ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Voorontwerp ter inzage en informeren omgeving
Juli 2020
De Staal Delft
Ontwerp bestemmingsplan ter visie
December 2020
De Staal Delft
Behandelen en opstellen nota van zienswijzen
Februari 2021
De Staal Delft
Vaststelling bestemmingsplan door de Raad
Juni 2021
De Staal Delft
Bestemmingsplan ter inzage
Juli 2021
De Staal Delft
Onherroepelijk bestemmingsplan
September 2021
De Staal Delft
De Staal Delft
Legenda
De Staal Delft

Planning

Tijdens de informatiebijeenkomst is de globale planning van het project aan de hand van een aantal panelen gepresenteerd. Onderstaande afbeeldingen geven de belangrijkste informatie weer. Als u op de afbeelding klikt, krijgt u alle informatie volledig in beeld.

Ambitie start verkoop

Op basis van de input die we hebben ontvangen van alle geïnteresseerden werken wij nu aan het afronden van het ontwerp van de koopwoningen. We verwachten in december 2020 de eerste indicatieve verkoopprijzen te kunnen geven. De start van de verkoop zal in het eerste of tweede kwartaal van 2021 zijn.

Tot slot
We willen u bedanken voor de geleverde input aan het project. We werken met het hele team hard aan de voorbereiding van project De Staal om een mooie wijk te gaan realiseren.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit project?

Blijf op de hoogte